Bonus nekretnine d.o.o., Zagreb
T: + 385 1 555 4010, M: + 385 91 255 4010
info@bonusnekretnine.hr, www.bonusnekretnine.hr

Javna dražba - zemljište - Rijeka

ID: 2828-1

Zemljište - ostalo, prodaja

Županija: Primorsko-goranska

Grad: Rijeka

Šira lokacija: Rijeka

Cijena: 7.215,60 € (53.725,91 kn)

Cijena/m²: 1,78 €

Površina: 4.054,00 m²

Bonus nekretnine d.o.o., Zagreb
T: + 385 1 555 4010, M: + 385 91 255 4010
info@bonusnekretnine.hr, www.bonusnekretnine.hr

Opis

Javna dražba - zemljište - Rijeka

 

 1. Utvrđuje se vrijednost nekretnina oznake;
 1. Nekretnine iz točke I. ovog zaključka prodavati Ge se na 2. usmenoj javnoj dražbi.

Ročište za prodaju (2. javna dražba) održati će se u zgradi Općinskog suda u Rijeci, Rijeka, Frana Kurelca 3, soba 33/ V. kat,:

12.prosinca 2019., u 12:00 h

 

III. — Vrijednost nekretnina iz točke I. ovog zaključka može se konačno utvrditi na ročištu za prodaju (čl. 95. st.2. Ovršnog zakona - “Narodne novine” br. 112/12 i 25/13 i 93/14; dalje OZ).

 1. Ovaj zaključak biti će obavijen na oglasnoj ploči Općinskog suda u Rijeci (čl.3. OZ-a).
 2. Sud ovlašćujem ovrhovoditelje da o svom trošku objave ovaj zaključak u sredstvima javnog priopćavanja, odnosno da o zaključku obavijeste osobe koje se bave posredovanjem pri prodaji nekretnina (čl. 95. st. 5. OZ-a).
 3. Uvjeti prodaje: (č1. 98. OZ-a):
 4. Prodaju se 1/2 suvlasničkih dijelova nekretnina oznake k.č.br. 574, upisane u z.k.ul. 512 k.o. Ika-Oprić te 1/2 suvlasničkih dijelova nekretnina oznake k.¢.br.1747, upisane u z.k.ul, 488 k.o. Veprinac, u suvlasništvu ovršenima.

Sadržaj izvatka iz zemljišne knjige i kopije katastarskog plana su razvidni na internetskim stranicama https://oss.uredjenazemlja.hr.

Nekretnina oznake k.č.br. 574 upisana u z.k.ul. 512 k.o. Ika-Oprić, sukladno u spisu prilazećem nalazu predmetnog vještaka građevinske struke, predstavlja neuređeno zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja naselja oko 450 metara od mora. Nema pristup s lokalne ceste, nepravilnog je oblika, manje visinske razlike, obraslo niskim raslinjem. Nekretnina oznake k.č.br.1747 upisana u z.k.ul. 488 k.o. Veprinac predstavlja neuređeno zemljište, izvan građevinskog područja naselja, oko 750 metara od mora, odmaknuto od prometnice i infrastrukture, velike visinske razlike, obrasla šumom i gustim raslinjem.

 1. Utvrđene vrijednosti nekretnina iz točke VI/I ovog zaključka jesu za;

 

 1. Nekretnine iz točke VI/1 ovog zaključka ne mogu se na 2. dražbi prodati ispod 2 utvrđene vrijednosti, odnosno nekretnina oznake;

Poreze i pristojbe u vezi s porezom dužan je platiti kupac.

 1. Kupac je obvezan položiti kupovinu u roku od 30 dana od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi kupovinu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećem i odrediti novu prodaju. Iz položenoga osiguranja namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika izjedu kupovine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji (čl. 92. st. 1. toč. 6 i st. 2. u vezi s él. 106. OZ-a).
 2. Nekretnine će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nizu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovinu u roku koji će im za to biti određen (čl. 98. st.2. OZ-a)
 3. Nekretnine iz točke I. ovog zaključka biti Ge prodavane na usmenoj javnoj dražbi.
 4. Kao kupci mogu sudjelovati one pravne i fizičke osobe koje su najkasnije

10.prosinca 2019. uplatile jamčevinu 10% (deset posto) od utvrđene vrijednosti nekretnine iz točke I. ovog zaključka, odnosno za nekretninu oznake;

Jamčevina se uplaćuje na račun ovog suda broj IBAN HRO0323900011300002256, poziv na broj 1-01-61962015, model 00, s time da je kupac potvrdu o prethodnoj uplati osiguranja obvezan predočiti sucu prije nego što sudac pristupi dražbi (čl. 98. st. 1. toč. 8. u svezi s čl. 99. i 103. st. 1. OZ-a). Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se jamčevina odmah nakon zaključenja javne dražbe (č1. 99. st. 4 OZ-a).

Kontakt broj telefona radi eventualnog dogovora oko razgledavanja nekretnina te provjere jesu li ovrhovoditelji predujmili trošak izlaska službene osoba suda je — 051 211-100.

Karakteristike